Ochrana osobných údajov


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 


Nasledovné zásady definujú a upravujú podmienky spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.zlavotoc.sk, jej registrovaných používateľov a zákazníkov, ktorí prostredníctvom tejto stránky vykonajú objednávku. 


Prevádzkovateľ a správca Vašich osobných údajov 

Internetová stránka a doména www.zlavotoc.sk (ďalej len „ZĽAVOTOČ“) je prevádzkovaná spoločnosťou Group B s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51160820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 123813/B (ďalej len „Group B“), ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

Group B je zároveň správcom Vašich osobných údajov a ako správca ajurčuje za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu Vašichosobných údajov. 


Právny dôvod naspracovanie Vašich osobných údajov 

Právnym dôvodom na spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas týmto udelený Group B v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.(ďalej len „GDPR“). Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby Group B mohla plniť služby riadenia a doručenia Vašich objednávok.  


Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie ospracúvaní osobných údajov v rámci služieb spoločnosti Group B a pri realizáciislužieb objednávaných prostredníctvom Internetovejstránky a domény ZĽAVOTOČ, o právach osôb, ktorých osobné údaje súspracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Group B akoposkytovateľa služieb.
Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach saaplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie jevýslovne stanovené inak. 

Group B je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informujeobjednávateľov mailom obsahujúcim ich nové znenie. Objednávateľ je povinný saoboznámiť s novým znením ZOOÚ. Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zaslania na kontaktnúadresu.  


Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov“ (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidláochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť Group B s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08Bratislava, IČO: 51160820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súduBratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 123813/B, pri spracúvaní osobnýchúdajov objednávateľov služieb a tovaru od Group B.

„Group B“ je dodávateľom služieb,tovaru a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona oochrane osobných údajov a GDPR. Group B využíva pri spracúvaní osobných údajovnajmä Internetovú stránku a doménu ZĽAVOTOČ.Group B využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje,predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaníďalej v týchto ZOOÚ. 

„Užívateľ“alebo „Záujemca“ o službya tovar od Group B je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobnéúdaje spoločnosti Group B prostredníctvom Internetovej stránky a domény ZĽAVOTOČ na základe mailu,telefonátu, cookies alebo osobne (napr. v rámci stretnutia) za účelom návštevya používania Internetovej stránkya domény ZĽAVOTOČ, alebo za účelom zasielania informácií oposkytovaných službách, ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb atovaru spoločnosti Group B.

„Objednávateľ“ služieb a tovaruod Group B je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnostiGroup B prostredníctvom Internetovejstránky a domény ZĽAVOTOČ na základe mailu, telefonátu, cookies alebo osobne(napr. v rámci stretnutia) za účelom poskytnutia alebo objednania služieb a tovaruod Group B.

„Ochrana osobných údajov“ je súhrntechnických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Group B akoprevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečnéhospracúvania osobných údajov objednávateľov služieb a tovaru od Group B.

„GDPR“ je Nariadenie Európskehoparlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujesmernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje naspracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

„Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPRriadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Group B spracúvaosobné údaje objednávateľov služieb a tovaru od Group B spôsobomustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, abynedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ichpráva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom doich práva na ochranu súkromia.

„Osobné údaje“ sú údaje týkajúce safyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, adresa, telefonický a mailovýkontakt, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).  


Informácie o spracúvaní OÚ
Objednávateľovi, ktorého osobné údaje Group B spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona oochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (aďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktorési môže uplatniť voči Group B: 

  1.  Právo naposkytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcejpovinnosti Group B poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšieinformácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobnýchúdajov.    

  2. Právo na prístupk spracúvaným OÚ,ktoré spočíva v možnosti požiadať Group B o vydanie potvrdenia o tom, že sú odanej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochraneosobných údajov.  

  3. Právo na opravu,vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadaťGroup B, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcichsa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvaniatýchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.   

  4. Právo naprenosnosť OÚ,ktoré spočíva v možnosti požiadať Group B o odovzdanie OÚ spracúvaných o danejdotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inémuprevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.    

  5. Právo namietaťspracúvanie OÚ,ktoré spočíva v možnosti namietať voči Group B spracúvanie tých OÚ, ktoré súspracúvané na základe nevyhnutnéhooprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ Group B nepreukáženevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalejspracúvať na daný účel.

  6. Právo namietaťspracúvanie OÚ,ktoré spočíva v možnosti namietať voči Group B spracúvanie tých OÚ, ktoré súspracúvané na účel priameho marketinguvrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účelypriameho marketingu, nesmie Group B ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby natento účel. 

Vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť formou písomnejžiadosti adresovanej Group B, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky,prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt). 


Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

a) Registrácia záujemcu (fyzickej osoby, štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu právnickej osoby)

Group B spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu o služby alebo tovar,alebo objednávateľa služieb alebo tovaru, a to v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Ak pre registráciu záujemca využije svoje Google konto alebo sociálnu sieť Facebook, umožníte Group B prístup k OÚ v nasledujúcom rozsahu: krstné meno,priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Group B neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod. Uvedené OÚ spracúva za účelom administratívneho spracovania legálnych postupov a procesov pre účel dodania objednaných služieb a/alebo tovaru v rozsahu, aký záujemca alebo objednávateľ požaduje aj prostredníctvom dodávateľov služieb poskytujúcich platobné, poštové a zásielkové služby.
Poskytnuté OÚ Group B ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázyzáujemcov, ktorým Group B zasiela informácie o poskytovaných službách,ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti GroupB. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem GroupB.
Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobuplatnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolaniasúhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietaniaspracúvania OÚ.

b) Registrácia objednávateľa (fyzickej osoby, štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu právnickej osoby)

Group B spracúva OÚ na základe súhlasu objednávateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Ak pre registráciu objednávateľ využije svoje Google konto alebo sociálnu sieť Facebook, umožníte Group B prístup k OÚ v nasledujúcom rozsahu: krstné meno,priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Group B neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.
Uvedené OÚ spracúva za účelom administratívneho spracovania legálnych postupova procesov pre účel dodania objednaných služieb a/alebo tovaru v rozsahu, aký záujemcaalebo objednávateľ požaduje. OÚ objednávateľov sú ďalej poskytnuté zmluvnémudodávateľovi, ktorí tieto OÚ spracúvajú za účelom dodania špecializovanýchslužieb (napr. platobné, poštové a zásielkové služby). Bez poskytnutia OÚdodávateľovi špecializovaných služieb nie je možné dodanie služieb alebo tovaruod Group B.
Poskytnuté OÚ Group B ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy záujemcov, ktorým Group B zasiela informácie o poskytovaných službách,ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti Group B. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Group B.
Objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

c) Objednávka služieb a tovaru
Group B spracúva OÚ na základe objednávky záujemcu alebo objednávateľa (právnyzáklad spracúvania: zmluva, objednávka), a to v nasledujúcom rozsahu: krstnémeno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb alebo tovaru (napr.dodanie platobných, poštových a zásielkových služieb alebo dodanie tovaru)poskytovaných alebo dodávaných Group B. Poskytnuté OÚ Group B ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy záujemcov, ktorým Group B zasiela informácie o poskytovaných službách, ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti Group B. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Group B.
Group B spracúva OÚ záujemcu alebo objednávateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.Záujemcu alebo objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Group B spracúva na účely profilovania aj Cookies –malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania Internetovej stránky a domény ZĽAVOTOČ. Group B pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky ZĽAVOTOČ a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky a domény ZĽAVOTOČ. Informácie, ktoré Group B zhromažďuje prostredníctvom Internetovej stránky a domény ZĽAVOTOČ, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na Internetovú stránku ZĽAVOTOČ, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords alebo Facebook Ads. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google alebo Facebook. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie Internetovej stránky a domény ZĽAVOTOČ nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť aj na našej podstránke COOKIES alebo napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.


Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Group B používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Facebook: GDPR: https://www.facebook.com/business/gdpr#Smluvn%C3%AD-podm%C3%ADnky-pro-inzerenty 

Google analytics: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html 

Google adwords: https://adwords.googleblog.com/2018/03/changes-to-our-ad-policies-to-comply-with-the-GDPR.html

mailerlite: https://help.mailerlite.com/article/show/59543-gdpr-tools-the-right-to-portability-access-and-to-be-forgotten


Záverečné ustanovenia
Poskytovanie služieb a dodanie tovaru od Group B a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Group B získava OÚ záujemcov a objednávateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb a dodania tovar. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb a nemožnosť dodania tovaru.Pokiaľ Group B spracúva osobné údaje záujemcu alebo objednávateľa na základe jeho súhlasu, tento má právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná záujemca alebo objednávateľ formou písomného odvolania adresovaného Group B, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).Pokiaľ Group B spracúva osobné údaje záujemcu alebo objednávateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má záujemca alebo objednávateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže záujemca alebo objednávateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného Group B, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).
Záujemca alebo objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až §103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.