Obchodné podmienky


Všeobecné Obchodné Podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť ZĽAVOTOČ s.r.o. so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO 46 191 917, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 73284/B, e–mail: info@zlavotoc.sk je prevádzkovateľom a vlastníkom (ďalej „Zľavotoč“) webového portálu www.zlavotoc.sk, (ďalej „Portál“). Zľavotoč umožňuje prostredníctvom Portálu získanie poukážky tzv. kupónu na kúpu tovaru a /alebo služby, ktoré poskytuje osoba odlišná od Zľavotoča („Dodávateľ“) (ďalej „Kupón“), v prípade, že o kúpu tohto tovaru a/alebo službu prejaví záujem minimálny vopred určený počet zákazníkov v stanovenom časovom limite.

Kupón je digitálny súbor určený na tlač a následne na nákup Tovaru a/alebo Služby, ktorý obsahuje nasledovné údaje:

 • Opis Tovaru a/alebo popis Služby
 • Cena Tovaru a/alebo Služby
 • Pôvodná hodnota Tovaru a/alebo Služby
 • Doba platnosti Kupónu
 • Konkrétne podmienky použitia Služby/dodania Tovaru
 • Miesto poskytnutia produktu alebo služby
 • Kód a heslo na uplatnenie kupónu

Tovarom a službou sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré poskytuje Dodávateľ a sú ponúkané na Portáli (ďalej „Tovar a/alebo Služby“) za cenovo zvýhodnených podmienok (zľavy).
 
Maximálny možný počet Kupónov bude zverejnený na Portáli.

Čas trvania ponuky na kúpu Kupónu bude vopred stanovený a zverejnený na Portáli.

Zľavotoč je sprostredkovateľom ponuky kúpy Kupónu.

Dodávateľom sa rozumie akákoľvek právnická, alebo fyzická osoba (podnikateľ), ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje predáva tovar alebo poskytuje služby. S údajmi Dodávateľa (názov prevádzky, adresa sídla prevádzky, telefónne číslo, e –mailový kontakt) bude Zákazník oboznámený pred uzavretím Zmluvy.

Zákazníkom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba - spotrebiteľ ( fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení objednávky nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), ktorá si vyberie z ponuky Kupónov zverejnených na Portáli, a po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, (ďalej „Objednávka“) so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému Zľavotoča (ďalej „Zákazník“).


Užívateľský účet umožňuje Zákazníkovi si prezerať svoje kupóny, prípadne výšku svojho kreditu. Každý Zákazník má prístup k svojmu unikátnemu užívateľskému účtu pomocou unikátnych svojich prihlasovacích údajov.

Zľavotoč a Dodávateľ sú v zmysle ust. § 2 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom a podomovom predaji v znení neskorších predpisov, vo vzťahu ku Zákazníkovi Predávajúcimi, pričom rozsah ich práv, povinností, kompetencií a zodpovednosti je upravený vo VOP a týmto rozsahom sú viazaní voči Zákazníkovi.

Zľavotoč môže poskytnúť na Portáli podľa vlastného uváženia kreditný systém Zákazníkovi. Kreditný systém pripisuje Zákazníkovi pri kúpe alebo odporučenie portálu Zľavotoč.sk inej osobe ktorá zrealizuje nákup prostredníctvom Zľavotoč.sk určitý počet kreditov, ktoré neskôr môžu slúžiť na zakúpenie Kupónu za stanovených podmienok. Zľavotoč si vyhradzuje právo tento systém zmeniť alebo úplne zrušiť. Tak isto si vyhradzuje právo meniť výšku kreditu jednotlivých užívateľov bez ich nároku na náhradu či inú kompenzáciu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“ ) upravujú práva a povinnosti Zľavotoča, Dodávateľa a Zákazníka.

II. Objednávka

Zákazník prejaví svoj záväzný záujem o kúpu Kupónu  stlačením tlačidla „Kúpiť.“ Pre možnosť zakúpenia Kupónu musí byť Zákazník na portáli www.zlavotoc.sk registrovaný a musí úplne a pravdivo vyplniť povinné registračné údaje, v opačnom prípade je Objednávka neplatná.

Podstatnými náležitosťami registrácie a tým pádom aj Objednávky sú nasledovné údaje:

 • E –mailová adresa Zákazníka  a heslo prístupu do systému
 • Meno a priezvisko Zákazníka
 • Potvrdenie akceptácie týchto Všeobecných obchodných podmienok a Ochrany osobných údajov

V prípade, že je ponuka na kúpu Kupónu aktívna, tzn., že o ich kúpu prejavil záujem minimálny - vopred stanovený počet Zákazníkov, Portál vyzve Zákazníka na možnosť platobnej metódy (bezhotovostným prevodom, kreditom, platobnou kartou alebo systémom PayPal). Následne po realizovaní platby zašle Zľavotoč Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky (e – mailom na adresu uvedenú v Objednávke). Objednávka sa považuje za úplnú, ak obsahuje úplne, správne, pravdivo všetky požadované náležitosti.


Zmluva o poskytnutí služby medzi Zľavotočom a Zákazníkom (ďalej „Zmluva“) vzniká momentom , kedy Zákazník zadá svoju objednávku.
Zľavotoč je oprávnený odmietnuť potvrdenie Objednávky tomu Zákazníkovi, ktorý prejavom svojho záujmu presiahol maximálny možný počet Kupónov. O tomto bude Zľavotoč Zákazníka neodkladne informovať.

III. Dodacie podmienky

Za určenie minimálneho požadovaného počtu Kupónov, ako aj za určenie maximálneho počtu Kupónov zodpovedá výlučne Dodávateľ, Zľavotoč výlučne poskytuje a zverejňuje obsah údajov, ktorý mu Dodávateľ poskytol.

Zľavotoč je výlučne sprostredkovateľom ponuky kúpy Kupónu, pričom samotný Tovar a/alebo Služby ktorý/ktoré sú predmetom Kupónu dodá Zákazníkovi Dodávateľ, v lehote, spôsobom a za cenu ako je uvedené v Kupóne. Z uvedeného dôvodu Zľavotoč nezodpovedá za dodanie Tovaru a/alebo Služby Zákazníkovi a súčasne nezodpovedá za žiadne škody a /alebo iné ujmy (majetkové a/alebo nemajetkové), ktoré vznikli Zákazníkovi vadným dodaním, príp. nedodaním Tovaru a/alebo Služby. Predmetné nároky je Zákazník povinný uplatniť si priamo voči Dodávateľovi na adrese sídla, príp. prevádzky Dodávateľa, ktorá bude zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru a/alebo Služby.

Za riadne a včasné dodanie Tovaru a/alebo Služby Zákazníkovi je zodpovedný výlučne Dodávateľ.

Za vady a škody na Tovare a/alebo Služby zodpovedá výlučne Dodávateľ a všetky svoje práva a nároky z kúpy Kupónu (berúc do úvahy ust. čl. V. VOP), najmä zodpovednosť za vady je Zákazník povinný uplatniť priamo u Dodávateľa, na adrese sídla, príp. prevádzky Dodávateľa, ktorá bude zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru a/alebo Služby.

Pre bližšie informácie ohľadom dodacích podmienok, ako aj ďalších obchodných podmienok Dodávateľa odporúčame oboznámiť sa na internetovej stránke Dodávateľa, príp. priamo na adrese jeho prevádzky, príp. podľa jeho údajov, ako sú zverejnené na Portáli pri konkrétnej ponuke.

IV. Cena za tovar, platobné podmienky

Cena Tovaru a/alebo Služby je vždy uvedená na Portáli v časti Cenových podmienok, pri každej konkrétnej ponuke Kupónu, vrátane poskytovanej zľavy. Výšku ceny, vrátane poskytovanej zľavy určuje Dodávateľ, Zľavotoč nezodpovedá za výšku ceny, poskytovanej zľavy ani za jej správnosť či primeranosť. Výška nákladov spojených s objednaním a dodaním Tovaru a/alebo Služby, ako aj spôsob ich úhrady bude zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru a/alebo Služby. Zľavotoč o cene, ktorá je zverejnená na Portáli výlučne informuje.

Zľavotoč informuje, že ponukou Tovaru a/alebo Služby vrátane ceny a jej zľavy je Dodávateľ viazaný po dobu časovej platnosti Kupónu vyznačenej na Kupóne.

V prípade, že sa v časti Cenových podmienok vyskytne cena, ktorá vykazuje nepochybne chyby v písaní (napr. cena uvedená v mene Skk, príp. cena uvedená vo výške 0, -Eur, príp. cena, ktorá sa vzhľadom na charakter a vlastnosti Tovaru a /alebo Služby javí ako výrazne neprimeraná a neobvyklá), táto cena nie je záväzná. Takáto chyba bude Zľavotočom neodkladne odstránená.

Cena za Tovar /alebo Službu bude uvedená vrátane DPH.

V prípade, že ponuka na kúpu Tovaru alebo Služby je aktívna, Zákazník si zvolí úhradu niektorým z nasledovných spôsobov, ktoré si sám zvolí a uhradí cenu nasledovne:

 • Ak bude platba zo strany Zákazníka realizovaná bezhotovostným bankovým prevodom, Zľavotoč vyzve Zákazníka na úhradu Kupónu najneskôr do 2 pracovných dní od Objednávky. Táto transakcia je pre Zákazníka záväzná. Portál následne vygeneruje unikátny variabilný symbol podľa ktorého bude platba Zákazníka identifikovaná. Následne Zľavotoč informuje Zákazníka o úspešnej transakcii emailom a sprístupní jeho Kupón na tlač v jeho Zľavotoč Konte.
 • Platobnou kartou. Zákazník v tomto prípade vpisuje informácie o kreditnej karte priamo na Portáli, ktorý je zabezpečený. Platobná brána GP WebPay je prevádzkovaná spoločnosťou Global Payments Europe a je chránená proti zneužitiu alebo úniku osobných údajov.
 • Službou PayPal. Zákazník vloží na Portál svoje údaje o PayPal účte a akonáhle prebehne platba, bude o jej úspešnosti informovaný emailom.
 • Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba cez platobné tlačidlá). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.
 • Dobierkou - tento platobný spôsob sa týka len zľavových ponúk na tovar a je realizovaný prostredníctvom Slovenskej Pošty.
 • Kreditmi. Kredity sú odrátané z konta Zákazníka okamžite po potvrdení objednávky.

V prípade, že Zákazník pri platbe bankovým prevodom odošle na bankový účet Zľavotoča nižšiu sumu, ako je cena ponuky, túto zvyšnú časť je povinný bezodkladne doplatiť. Zľavotoč pošle na email Zákazníka Kupón až po obdržaní celkovej sumy ceny.

Zľavotoč má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledujúcich prípadoch, kedy Zľavotoč neodkladne zablokuje profil Zákazníka:

 • v prípade, že Zľavotoč neobdrží celú výšku platby ani do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky Zľavotočom (v prípade bezhotovostného prevodu do 3 pracovných dní po vložení kódu Zákazníkom pre záväzné objednanie Kupónu) a/alebo
 • v prípade, že Zákazník akýmkoľvek svojím konaním poškodzuje záujmy Zľavotoča a /alebo Dodávateľa.
 • V prípade, že Zľavotoč obdrží sumu ceny nie do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky, ale neskôr, Zľavotoč vráti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa prijatia plnenia Zákazníkovi sumu ceny, ktorá môže byť znížená o dôvodné náklady, ktoré vznikli Zľavotoču dôsledkom skutočností, na základe ktorých odstúpil od Zmluvy.

V prípade, že Zľavotoč obdrží celú výšku ceny až po uplynutí 3 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky,, Zľavotoč vráti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa prijatia plnenia Zákazníkovi sumu ceny, ktorá môže byť znížená o dôvodné náklady, ktoré vznikli Zľavotoču dôsledkom skutočností, na základe ktorých odstúpil od Zmluvy.

V. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Zákazník je v súlade s ust. 12 ods. 1) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený v lehote do 7 pracovných dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

V prípade, že Predávajúci nesplní všetky informačné povinnosti voči Zákazníkovi v zmysle ust. § 10 ods. 1) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od uzavretia zmluvy.

Odstúpením Zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené Zľavotoču, pričom Zákazník o odstúpení informuje tiež písomne Dodávateľa. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Zľavotoč Zákazníkovi kúpnu cenu kupónu najneskôr do 15 dní od preukázateľného doručenia odstúpenia od zmluvy Zľavotoču, a to prevodom na bankový účet určený Zákazníkom.

Doručením písomného odstúpenia od Zmluvy, sa kupón stáva neplatným a nie je možné ho použiť k odberu tovaru alebo služby u Dodávateľa. Zákazník pri odstúpení od zmluvy Tovar spoločne aj s príslušnými dokladmi a príslušenstvom (návod na obsluhu, inštalačné média, záručný list.........) najneskôr do 3 pracovných dní od odstúpenia od Zmluvy vráti Dodávateľovi na adrese jeho sídla, príp. prevádzky podľa údajov ako sú zverejnené na Portáli pri konkrétnej ponuke, pričom Tovar musí byť v pôvodnom obale, riadne zabalený a nesmie vykazovať známky poškodenia a/alebo používania, v opačnom prípade má Dodávateľ právo tento tovar neprevziať a požadovať od Zákazníka/kupujúceho úhradu celej kúpnej ceny, s výnimkou prípadov, keď Zákazník/kupujúci preukáže, že poškodenie tovaru bolo spôsobené pri preprave tovaru.

Zákazník nemôže v zmysle § 5 písm. a) - f) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. Poskytnutie Služby ak sa Služba začala plniť so súhlasom Zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. Predaj Tovaru, alebo poskytnutie Služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť,
 3. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo Tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 4. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Zákazník rozbalil,
 5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 6. lotérie a iné podobné hry

VI. Záruka a servisné služby

Na dodávaný Tovar a /alebo Služby poskytuje záruku Dodávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi , s bližšími podmienkami poskytnutia záruky a servisných služieb odporúčame oboznámiť sa na internetovej stránke Dodávateľa, príp. priamo na adrese jeho prevádzky, príp. jeho sídla uvedený na Portáli.

Za vady a škody na Tovare a/alebo Služby zodpovedá výlučne Dodávateľ. Všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy/použitia Služby a/alebo Tovaru, (vrátane nárokov zo zodpovednosti za vady a/alebo škodu, zranenia, smrť, chorobu), je Zákazník povinný uplatniť priamo u Dodávateľa, na adrese sídla, príp. prevádzky Dodávateľa, ktorá je zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru a/alebo Služby. Pre tieto účely odporúčame oboznámiť sa s podmienkami uplatnenia reklamácie priamo v sídle, alebo v prevádzke Dodávateľa, (podľa adresy zverejnenej na Portáli pri konkrétnej ponuke), príp. na internetovej stránke Dodávateľa (za predpokladu, že uvedené údaje má Dodávateľ zverejnené, pričom za uvedené Zľavotoč nenesie zodpovednosť).

Zľavotoč informuje, že nároky vyplývajúce zo záruky za vady Tovaru a /alebo Služby musia byť uplatnené do konca záručnej doby u Dodávateľa. Reklamovať možno len Tovar a/alebo Službu, ktorý bol dodaný Dodávateľom.

VII. Autorské práva , zodpovednosť Zľavotoču, zodpovednosť Dodávateľa , zodpovednosť Zákazníka, zodpovednosť tretích strán, vyššia moc

Za obsahovú náplň, ako aj správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré poskytol Zľavotoču Dodávateľ za účelom ich zverejnenia na Portáli, zodpovedá výlučne Dodávateľ.

Portál používa ochranu v zmysle Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov.

Nie je dovolené uverejňovať a/alebo prenášať na Portál z webových stránok tretích osôb akékoľvek údaje a materiály, zvlášť hanlivé, urážlivé alebo iné údaje a/alebo materiály, ktoré porušujú platné zákony. Zľavotoč bude takéto údaje a/alebo materiály odstraňovať.

Zľavotoč nezodpovedá za žiadne škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vzniknuté z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania tohto Portálu, bez zavinenia Zľavotoča a/alebo z objektívnych dôvodov ( napr. výpadok elektrickej energie, dôvody vzniknuté na strane providera internetových služieb ....).

Zľavotoč nezodpovedá za žiadne škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania webovej stránky tretej strany.

Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. vyššej moci. Za udalosť vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú žiadna zo strán nemôže predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti , ktorá je nezávislá od ich vôle (napr. vojna, štrajk, prírodné katastrofy atď.)

Portál Zľavotoč.sk umožňuje registrovanému užívateľovi vkladať na portál vlastné komentáre a pripomienky, (ďalej len „Obsah“). Obsah nahraný registrovaným užívateľom na portál Zľavotoč.sk je verejne prístupný všetkým návštevníkom portálu. Nahraním obsahu na portál Zľavotoč.sk poskytuje registrovaný užívateľ Zľavotoču oprávnenie majetkových práv bez nároku na odmenu na celú dobu trvania, a to samostatne, alebo v spojení s inými autorskými dielami, k jeho zaradeniu do nového diela, alebo združeného diela a súhlas k úpravám a zmenám nahraného Obsahu vrátane súhlasu ďalšieho užívania takto novo vytvorených diel. Toto oprávnenie je Zľavotoč oprávnený čiastočne alebo v celom rozsahu poskytnúť alebo postúpiť tretej strane.

VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Zľavotoč a/alebo Dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Zľavotoča, a/alebo Dodávateľa – (Meno, Priezvisko, E-mail, telefónne číslo), tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Zľavotočom a/alebo Dodávateľ v rozpore s udeleným súhlasom. Toto odvolanie musí byť spoločnosti Zľavotoč doručené písomne.

Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných noviniek akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, sms), týkajúcich sa služby portálu Zľavotoč.sk. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, avšak toto odvolanie musí byť spoločnosti Zľavotoč doručené písomne.

Správy týkajúce sa aktivít spojených s užívateľským účtom Zákazníka, sú správy nutné pre realizáciu služieb portálu Zľavotoč.sk a po dobu platnosti užívateľského účtu nie je možné prejaviť nesúhlas s ich zasielaním.

Odoslaním registračného formulára alebo potvrdením tlačidla pre prístup na portál Zľavotoč.sk prostredníctvom nástroja FACEBOOK CONNECT, udeľuje Zákazník súhlas Zľavotoču k spracovaniu osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto odstavci.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení, tak ako boli uvedené na Portáli v deň odoslania elektronickej Objednávky Zákazníkom, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

Všetky vzťahy medzi Zľavotočom, Zákazníkom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia najmä: príslušnými ustanoveniami Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (Autorský zákon), príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník), Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom a podomovom predaji v znení neskorších predpisov, Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov., .

Zmeny a/alebo dodatky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Portáli.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu založeného Zmluvou v zmysle týchto Podmienok a Objednávky, budú strany prednostne riešiť formou zmieru.

Neoddeliteľnou súčasťou Objednávky sú tieto VOP, pričom vyplnením a odoslaním Objednávky Zľavotočovi Zákazník vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Dátum účinnosti VOP: 6.9.2012